Gordon Shedden - Honda Racing Team Honda Civic

170411-do-btc-224.jpg

1 of 1

Gordon Shedden - Honda Racing Team Honda Civic

Copyright Jonathan Hatfield


Keywords:
Honda Racing Team
Portrait
Gordon Shedden
BTCC
Donington Park
2011
Honda Civic